Algemene voorwaarden

Hieronder lees je de algemene en annuleringsvoorwaarden, privacyverklaring en klachtenprocedure van Storing AUB. Open hier in pdf-formaat om te downloaden.

Aanmelden

Inschrijven voor een cursustraject of workshop is mogelijk via het online formulier op de website. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding. Na aanmelding volgt een intake.

Als het maximale aantal deelnemers in een groep al is bereikt, is het in overleg mogelijk om op een reservelijst te komen. Als er een plaats vrij komt, krijg je daarover zo spoedig mogelijk informatie.

Aanmelden voor individuele coaching kan telefonisch of via e-mail. Er volgt een intake.

Bevestiging en betaling

Is je deelname aan het cursustraject na intake definitief, dan ontvang je een overeenkomst die je getekend retour stuurt. Circa 3-4 weken voordat het cursustraject of de workshop begint ontvang je bericht per e-mail met actuele praktische informatie over de betaling, bereikbaarheid van de locatie, parkeren, eventuele voorbereidingen, etc.

Alle prijzen voor cursussen/trajecten en workshops zijn inclusief aanvullend cursusmateriaal (hand-outs). Materialen voor het maken van thuisopdrachten zijn niet inbegrepen. Cursusbedragen zijn niet btw-belast.

Bij individuele coaching ontvang je een factuur na afloop van elke sessie, tenzij anders overeengekomen.

Annuleren

Aanmelden voor een cursustraject of workshop verplicht in principe tot deelname. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 6 weken vóór aanvang van het traject. Annuleer je tot 4 weken vóór aanvang, dan wordt 50 procent van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.

Uitzondering op de verplichte annuleringskosten: in het geval dat iemand anders (bijvoorbeeld afkomstig van de reservelijst) de plaats in de groep kan innemen, komen de annuleringskosten te vervallen.

Wie onverhoopt gedurende het cursustraject om welke reden dan ook een of meer bijeenkomsten niet kan bijwonen, heeft helaas geen recht op restitutie. Wel is het bespreekbaar om (indien mogelijk en indien relevant) een gemiste bijeenkomst bij te wonen op een andere cursuslocatie.

Bij annulering van een afspraak voor individuele coaching minder dan 24 uur van te voren wordt de sessie volledig in rekening gebracht.

Annuleren kan telefonisch, per e-mail of schriftelijk.

Gaat het door

Uiterlijk twee weken voordat een cursustraject of workshop begint, wordt definitief vastgesteld of er voldoende deelnemers zijn om het traject of de workshop door te laten gaan. Mocht een traject of workshop onverhoopt niet doorgaan, dan hoor je dat zo snel mogelijk. Reeds betaald cursusgeld krijg je in dat geval teruggestort. Restitutie vindt zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 14 dagen plaats.

Uitval

Door bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld wegens ziekte van een docent) kunnen data van cursustrajecten wijzigen. Mocht een bijeenkomst door bijzondere omstandigheden uitvallen, dan wordt deze altijd ingehaald, waarbij de datum door de docent wordt vastgesteld, zo veel mogelijk in goed overleg met de deelnemers.

Storing AUB behoudt zich het recht voor om bij uitval een vervangende docent in te zetten.

Proefles

Wil je weten of een cursustraject iets voor je is? Je kunt de eerste bijeenkomst vrijblijvend bijwonen voor 50 euro. Pas daarna beslis je of je je voor de hele cursus wilt inschrijven. Let op: wie zich in één keer voor een hele cursus inschrijft wordt met voorrang geplaatst. Inschrijven voor een proefles is dus altijd onder voorbehoud en alleen mogelijk als de groep nog niet vol is.

Prijzen

Alle prijzen voor cursustrajecten, workshops en coaching zijn inclusief aanvullend cursusmateriaal (hand-outs). Materialen voor het maken van thuisopdrachten zijn niet inbegrepen. Cursusgelden zijn niet btw-belast.

Betaalwijze

Cursusgelden dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL 34 INGB 0006 880394 t.n.v. Stephanie Jansen in Zwolle onder vermelding van Storing AUB en factuurnummer.

Betalingstermijn

Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum, maar altijd vóór aanvang van het cursustraject.

Copyright lesmateriaal

De maker van het lesmateriaal behoudt het copyright van het verstrekte materiaal (handouts).

Eigendomsrecht lesmateriaal

Uitgedeeld lesmateriaal (handouts) blijft eigendom van de deelnemer. Dit eigendomsrecht geldt ook voor de werkstukken die door deelnemers in opdracht van Storing AUB worden gemaakt.

Wettelijke bedenktijd

Voor deelnemers (consumenten) geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer zich aanmeldt namens bedrijf of werkgever die de kosten betaalt. Indien bedrijf of werkgever zelf het contract afsluit, geldt geen bedenktijd.

Omgang met persoonsgegevens / privacyverklaring (AVG)

Storing AUB verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We verwerken: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele andere persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch. Deze persoonsgegevens verwerken we uitsluitend om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening. Storing AUB neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Storing AUB bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Storing AUB verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met eventuele bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Storing AUB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Storing AUB en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@storingaub.nl. Storing AUB wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  Storing AUB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@storingaub.nl.

Klachtenprocedure

Storing AUB zet zich in voor kwalitatief goede dienstverlening die aansluit bij je verwachtingen en doet zijn uiterste best om in het geval van onenigheid in goed overleg tot een geschikte oplossing te komen. Mochten we er desondanks zelf niet uitkomen, dan hanteert Storing AUB een geformaliseerde klachtenprocedure met hulp van een onafhankelijke geschillencommissie.

  1. Van deze regeling kunnen gebruik maken: deelnemers, docenten en andere contractanten van Storing AUB gedurende de looptijd van hun inschrijving of contract. Zij kunnen ook na deze looptijd hiervan gebruik maken, indien de klacht een voorval of situatie betreft die binnen de periode van inschrijving of binnen de contractperiode heeft plaatsgevonden, maar niet langer dan maximaal 1 jaar (365 dagen) geleden.
  2. Een klacht kan schriftelijk ingediend worden bij Stephanie Jansen, initiatiefnemer/eigenaar van Storing AUB, info@storingaub.nl 06-24613047.
  3. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
  4. Na ontvangst van een klacht neemt Stephanie Jansen zo snel mogelijk maar binnen 7 werkdagen mondeling of schriftelijk contact op met de indiener van de klacht. De definitieve afhandeling volgt binnen 4 weken. Als een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, ontvangt de indiener van de klacht daarover bericht, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Daarbij wordt ook een indicatie gegeven van de nieuwe te verwachten afhandelingstermijn.
  5. Indien een klacht een of meer personen aangaat, volgt Storing AUB een zorgvuldige procedure van hoor en wederhoor. Met de indiener van de klacht vindt een gesprek plaats indien hij/zij dat wenst.
  6. Als men niet tot overeenstemming komt, vragen partijen een bindend advies aan een onafhankelijke geschillencommissie. De geschillencommissie van Storing AUB bestaat uit mevr. S. Zwiers te Zwolle en mevr. J. Schellevis te Zwolle.
  7. Na ontvangst van dit verzoek stuurt de geschillencommissie een bevestiging, gevolgd door een bindend besluit binnen 21 werkdagen. Beslissingen over een klacht worden schriftelijk en met redenen omkleed aan klager meegedeeld. De eventuele consequenties van een beslissing worden zo snel mogelijk door Storing AUB afgehandeld. Alle partijen gaan vertrouwelijk om met de informatie.
  8. Correspondentie en documentatie over de klacht en de wijze van afhandelen wordt gedurende maximaal 1 jaar schriftelijk bewaard.
  9. Wanneer de klacht niet naar volle tevredenheid wordt opgelost is het Nederlands recht van toepassing en staat het de indiener van de klacht vrij om juridische stappen te ondernemen.